Veřejné mateřské školy

Mateřské školy veřejné jsou zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí (veřejné) - vztahuje se na ně školský zákon a s ním související předpisy, přičemž základním rysem je zápis školy do školského rejstříku a s ním související nárok na finanční prostředky.

Jsou regulované podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon.
Financování mateřských škol ze státního rozpočtu upravuje zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 160. Financování škol zřizovaných krajem nebo obcí upravuje zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 161. Kapitálové výdaje škol a školských zařízení a provozní výdaje, které nejsou přímými vzdělávacími výdaji, hradí jejich zřizovatelé. Finanční prostředky na přímé vzdělávací výdaje hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Jedná se zejména o výdaje na platy a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů učitelů a ostatních pracovníků, dále výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a rovněž na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Tyto prostředky jsou přidělovány prostřednictvím rozpočtů krajů a to na základě počtu žáků a stanovených jednotkových výdajů - normativů.

Krajský úřad přiděluje objem prostředků (vypočtený vynásobením normativu počtem dětí) školám a školským zařízením, které zřizuje, a mateřským školám, které zřizují obce.

Mateřské školky je mohou z vlastní iniciativy využívat na nákup učebnic a didaktických pomůcek i další finanční zdroje (od sponzorů, prostředky z pronájmu místností)

Obce mohou od rodičů vybírat příspěvek na částečnou úhradu (zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 123). Ředitel mateřské školky stanoví výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., §6).

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě. Výši úplaty stanoví ředitel školy nebo školského zařízení a musí být pro všechny děti v příslušné školce v jednotlivém druhu provozu na školní rok stejná.

O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel mateřské školy. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezúplatně (§123 odst. 2 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb.).

Rodiče přispívají na stravování.

Školné se pohybuje zhruba kolem 400 Kč - 1000 Kč/měsíc.

Soukromé mateřské školy rejstříkové

Mateřské školy soukromé rejstříkové jsou zřízené církevními právnickými osobami či jinými právnickými osobami, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona - vztahuje se na ně školský zákon a s ním související předpisy, přičemž základním rysem je zápis do rejstříku školských právnických osob a s ním související nárok na finanční prostředky.

V souladu s §146 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. vede krajský úřad místně příslušný podle sídla právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, rejstřík škol a školských zařízení uvedených v §143 odst.1 (rozhoduje o zápisech do rejstříku). Církevní školy a školská zařízení dostávají státní dotace na provoz podle normativů ve stejné výši jako školy veřejné a to přímo z MŠMT.

Financování škol soukromých upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon §162 a podrobněji zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením.

Dotace ze státního rozpočtu dostávají soukromé školy z MŠMT prostřednictvím krajských úřadů. Poskytují se k financování neinvestičních výdajů. Výdaje na investice jsou pokrývány ze školného a z jiných soukromých zdrojů. Pro MŠ činí základní dotace 60 %, zvýšena může být až na 100 %. Podmínkou je průměrné nebo lepší hodnocení školy a poskytuje se podle skutečného počtu dětí, nejvýš však do povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Soukromé školky rejstříkové musí splňovat stejné hygienické požadavky jako školky veřejné. Školné se pohybuje zhruba kolem 3000 - 5000 Kč/měsíc při celodenní docházce.

Soukromé dětské kluby

Soukromé dětské kluby, které nejsou zapsány v rejstříku ministerstva školství jsou soukromá zařízení provozovaná v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která neposkytují rekreačně-vzdělávací činnosti realizované v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízení zařazených do sítě škol. Tyto instituce se řídí při své činnosti pouze obecně platnými právními předpisy. Jde o volnou živnost.

Poplatek za službu je stanoven na komerční bázi jejím poskytovatelem.

Školky jsou bez dotace.

Dětské skupiny

Jde o flexibilní formu péče o dítě, což je výhoda obzvláště z pohledu rodičů, kteří svého potomka budou moci do dětské skupiny umísťovat jak denně, tak pouze na konkrétní dny v týdnu.

Zřízení dětské skupiny není tak finančně nákladné a hygienicky náročné jako zřízení klasické mateřské školky.

 • Dětské skupiny jsou koncipovány pro děti od jednoho roku do začátku školní docházky.
 • V jedné skupině může být maximálně 24 dětí.
 • Dětské skupiny byly navržené jako neziskové. Úhrada od firmy nebo rodičů by měla pokrývat nanejvýš zřizovací a provozní náklady - úhrada by mohla být až ve výši skutečných výdajů, ale taky nulová.
 • Zřizovatelům, mezi kterými mohou být firmy, úřady, radnice, vysoké školy, neziskové organizace a nově i spolky, jsou daňově uznány náklady spojené s provozem dětské skupiny.
 • Na slevu na dani mají nárok i rodiče.
 • Skupiny nebudou dostávat žádné příspěvky a dotace.

Církevní mateřské školky

Většina církevním školek se svou náplních od běžných mateřských školek neliší. Školka pouze zábavnou formou děti seznamuje se základními náboženskými fakty. Církevní mateřské školky přijímají děti z věřících i nevěřících rodin. U katolických školek není ani podmínkou pokřtění dítěte.

Mateřské školky církevní jsou podmnožinou soukromých nebo státních školek zřízených buď církevními právnickými osobami nebo městem či obcí. Ve většině případů mají právní formu školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace a jsou obvykle zapsány v rejstříku ministerstva školství a tím spadají pod školský zákon.

V tomto případě dostávají dotace.

Dotace církevním školám jsou poskytovány podle §7 odst.1 písm. c) zákon č. 218/2000 Sb.

Lesní mateřské školky

Jsou podmnožinou soukromých školek.
Jsou považovány za typ alternativního předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Nejvýraznějším znakem lesní mateřské školky je to, že výuka probíhá ve většině programů venku za každého počasí.

Lesní mateřské školy jsou založeny na mottu „s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů”. Je zde kladen důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními silami v přímém kontaktu s přírodou, jsou podporovány při hraní, zkoumání a učení se v lese. To je umožněno díky malému počtu dětí ve třídě (obvykle 15 dětí) a dvěma doprovázejícími dospělými osobami.

 • Celoroční pobyt venku
 • Realizace se uskutečňuje zpravidla v lese
 • Zázemí pro lesní mateřskou školku má charakter vyhřívaného přístřeší
 • Třídu tvoří maximálně 15 dětí a 2 dospělí
 • Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení
 • Zásadní je efektivní komunikace s rodiči
 • Východiska pro vzdělávací program jsou situace, spontánní hry a přímé zkušenosti dětí
 • Lesní mateřské školky rozvíjí děti v souladu s platným kurikulem pro předškolní vzdělávání – viz níže

V České republice lze dělit lesní mateřské školy z hlediska organizace na dva typy. Samostatná lesní mateřská škola a lesní třída při mateřské škole.

V České republice proběhlo pilotní testování lesních mateřských škol v letech 2010 – 2012, pod dozorem MŠMT. Účastnila se ho lesní třída Lesníček při MŠ Semínko v Toulcově dvoře v Praze 10, tato třída se svým charakterem spíše přibližuje samostatné LMŠ. V březnu 2013 vydalo MŠMT závěrečnou zprávu, ve které rozhodlo, že lesní třídy při MŠ připravují děti na školní docházku stejně jako běžné MŠ, a podpořilo tak vznik lesních tříd u stávajících mateřských školek.

Montessori školky

Mateřská školka se přizpůsobuje potřebám dítěte.
Školky pracují podle zásady „Pomoz mi, až to dokážu sám.”
Základním principem Montessori je, že si dítě může samo zvolit činnost, které se bude věnovat při splnění pravidla, že tím nesmí rušit ostatní.
Učitelé respektují fakt, že každé dítě je na určitou aktivitu naladěno v jinou dobu a tak si může dítě samo zvolit, zda bude pracovat samo, ve dvojici nebo ve skupině.
Děti jsou vedeny k sebevědomí, samostatnosti a zodpovědnosti vůči ostatním.
Děti bývají ve třídě věkově namíchány.
Více informací na www.montessoricr.cz

Daltonské školky

Mateřská školka s podobnými zásadami výuky jako program Montessori.
Důraz je kladen na to, aby děti vycházely sami se sebou a s ostatními při zachování vlastní osobnosti, na který je kladen velký důraz.
Děti jsou vedené ke slušnosti, zodpovědnosti za své činy a ke vztahu k přírodě.

Waldorfské školky

Děti poznávají svět kolem sebe pozorováním a napodobováním.
Vychází se z toho, že člověk je chápán ve své celistvosti jako bytost tělesná, duševní a duchovní.
Důraz je zejména kladen na morální a citový vývoj dítěte.
Tento typ mateřských školek zbytečně nezatěžuje dětskou paměť - preferuje se hra a experimentování.
Děti si osvojí práce, které jsou v domácnosti přirozené jako například vaření, praní, uklízení, prostírání atd.
Waldorfský přístup klade důraz na rytmus. Rytmus obsahují hry, zpěv, říkadla a pohyby a do jisté míry ho najdete také ve skladbě režimu dne a týdne.
Děti často pracují s přírodními materiály. Velký význam se klade na vnímání přírody.
Důležitá je spolupráce s rodiči.
Více informací na www.iwaldorf.cz

Jazykové školky

Mateřské školky, kde si vaše dítě již v předškolním věku může osvojit některý s cizích jazyků. Učitelé mluví na děti zpravidla pouze v cizím jazyce. Tyto školky bývají většinou dražší.

Mateřské školky Začít spolu – Step by Step

Tento program buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti a intenzivně rozvíjí tři klíčové dovednosti – komunikaci, kooperaci a řešení problémů.
Program připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se učit efektivně, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno se stresem.
Děti se učí přijímat změny a aktivně se s nimi vypořádávat, myslet kriticky, umět si vybírat, poznávat a řešit problémy, rozvíjet svoji představivost, mít odpovědný přístup k okolí a starat se o své zdraví a tělesný vývoj, osobní spokojenost a pohodu.

Speciální školky

Speciální vzdělávací program nalezneme ve speciálních školkách, kde pečují o děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
Tyto školky navštěvují děti například s logopedickými nebo jinými zdravotními problémy či postiženími.
Snížený počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. Školky se snaží o prohlubování spolupráce mezi rodinou, a proto rodiče své potomky mohou navštěvovat a účastnit se her a činností
Podle typu postižení se používá léčebných metod jako např. vodoléčba nebo podpůrná magneto-terapeutická léčba. Učitelé také pomáhají rodičům najít vhodnou základní školu pro dítě.

Dětské jesle

Dětské jesle, často označovány jakou pouze „jesle” jsou druhem instituce, která má za cíl opatrovat a starat se o malé děti – obvykle do tří let věku - a tím umožnit jejich rodičům se věnovat jiným aktivitám než je péče o dítě, jako je například zaměstnání, sport aj.

Alternativou k dětským jeslím je využívání chův, často označovaných jako „paní na hlídání”. V jeslích je ale dítě v kolektivu. Dítě se setkává se s větším množstvím dalších dětí, což vede k rozvoji jeho sociálních vazeb.

Dítě je při kontaktu s ostatními dětmi obvykle vystaveno vyššímu riziku nákazy infekční nemocí, což může posílit imunitní systém tím, že se mu vytvoří imunitní protilátky v těle.

Mateřská centra

Mateřská centra zřizují obvykle maminky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňující maminkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě mohou dostat.

Na rozdíl od jeslí nebo mateřských školek zde maminka tráví se svým děťátkem čas a setkává se i s jinými ženami, které jsou v podobné životní situaci.

Mateřská centra jsou místy, kde se děti nacházejí v přirozeném společenství svých vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti při běžných domácích činnostech.
Mateřská centra mají obvykle neformální charakter a pomáhají nalézat maminkám na mateřské dovolené nové přátele a známé.

Programy setkávání bývají nejrůznější a maminky si zde mohou předat cenné zkušenosti. Program obvykle zahrnuje nějakou výtvarnou činnost, zpívání, učení základů angličtiny, výroba různých výrobků atd.

Než dítě nastoupí do 1. třídy základní školy, mělo by zvládnout odpoutání od maminky a mělo by být připravené na zvládnutí všech povinností prvňáčka. Z tohoto důvodu bývají mateřská centra obvykle využívána zhruba do 3-4 let s tím, že maminky následně vyhledají pro své děti vhodnou mateřskou školku.

Centra pro předškolní děti

Centra pro předškolní děti jsou koncipována jako služba pro rodiče a děti. Je to alternativa dopoledních programů pro děti předškolního věku umožňující začlenění a rozvoj dítěte v malém kolektivu s individuálním přístupem

Hl. m. Praha ve spolupráci s DDM tak reaguje na stávající situaci v oblasti předškolního vzdělávání na území města, kdy je kapacita předškolních zařízení nedostačující. Záměrem je zajištění provozu CPD v dopoledních hodinách formou celotýdenních programů v rámci zájmového vzdělávání pro předškolní děti, a to jak pro příležitostné, tak i pro pravidelné návštěvníky s důrazem na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit a osobnostně sociální rozvoj.

Projekt vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Maximální počet dětí v jedné skupině je 15 ve věku zpravidla 3 - 6 let. Děti vede vždy dvojice zkušených a kvalifikovaných pedagogů. Výchovně-vzdělávací programy CPD jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím různých výchovných částí programů.