Obchodní podmínky

 

Prodávající:

Prodávajícím je Ing. Monika Růžičková, IČO: 71288864, číslo účtu: 1044791048/3030, se sídlem Podvinný mlýn 2357/44, 190 00 Praha 9. Prodávající není plátcem DPH.

Kupující:

Osoba, která zašle objednávku prostřednictvím stránek www.nejskolky.cz a uzavře s Prodávajícím kupní smlouvu. 

Spotřebitel:

Spotřebitelem je Kupující - fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Obsah:

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Specifikace služby
 1. Cena služby, platba a doprava
 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího
 1. Autorská práva / práva k duševnímu vlastnictví
 1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 1. Reklamace
 1. Zpracování osobních údajů
 1. Závěrečná ustanovení

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Veškeré objednávky prémiového profilu podané prostřednictvím stránky www.nejskolky.cz jsou závazné. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami.
 1. Elektronická objednávka odeslaná Kupujícím se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů ve formuláři. Prodávající potvrdí přijetí objednávky Kupujícímu bez zbytečného odkladu emailem zaslaným na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Prodávajícím.

  Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami vzniká Prodávajícímu závazek zaslat Kupujícímu dotazník pro sběr informací nutných pro vyplnění Prémiového profilu školky a Kupujícímu závazek zaplatit za službu kupní cenu. Po obdržení dotazníku pro sběr dat, které má povinnost vyplnit Kupující podle pokynů Prodávajícího, vzniká povinnost Prodávajícímu vytvořit prémiový profil bez zbytečných odkladů.

  Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

  Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní těchto stránek je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 1. Specifikace služby
 1. Službou se rozumí tvorba a správa rozšířeného prémiového profilu na stránkách www.nejskolky.cz.
 2. Prémiovým profilem se rozumí rozšíření základního profilu školky o další informace a sekce – viz náhled a popis prémiového profilu, který najdete zde:  Premium profil
 3. Uvedenou strukturu prémiového profilu není možné libovolně měnit, měnit lze pouze flexibilní pole prémiového profilu. Tyto informace je možné je po domluvě také aktualizovat. Jedné se zejména o pole, kde obsah dodává školka, jako je například text „o nás“.
 4. Kapacita pro sekci fotogalerii je 20 MB a dalších 5 MB pro fotky k sekcím personál a prostory. Maximální velikost 1 zaslaného obrázku může být maximálně 2 MB.
 5. V kategorii Prostory se školka prezentuje vždy maximálně 1 fotografií za daný prostor, která je focena na šířku.
 6. Možností správy sekce hodnocení je myšleno možnost řadit hodnocení podle počtu srdíček a možnost seskupit hodnocení tak, aby se hodnocení s 3 a méně srdíčky uložilo do podsekce v rámci sekce hodnocení. Pro zobrazení této podsekce je potřeba rozkliknout odkaz v rámci sekce hodnocení.
 1. Cena služby, platba a realizace
 1. Cena prémiového profilu je konečná včetně DPH. Rozhodující je vždy cena platná v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím.  Není-li výslovně uvedeno jinak, (i) případné slevové kupóny či jiné akční nabídky Prodávajícího musí být Kupujícím uplatněny v rámci objednávky, v opačném případě na ně nebude brán zřetel a (ii) případné slevy z ceny služby nelze sčítat.
 2. V případě, že zařízení má více provozoven a má zájem o prémiový profil pro více poboček, poskytuje provozovatel tomuto zařízení slevu podle počtu objednaných profilů. Pro konkrétní podmínky nás kontaktujte na premium@nejskolky.cz
 1. Úhrada kupní ceny je možná pouze předem a to převodem na bankovní účet Prodávajícího 1044791048/3030 společně s uvedením variabilního symbolu a to ve lhůtě 7 dnů ode dne potvrzení objednávky. Variabilní symbol je číslo objednávky. Po této lhůtě Prodávající považuje objednávku za zrušenou. Kupní cena je uhrazena jejím připsáním v plné výši na bankovní účet Prodávajícího.
 1. Po přijetí objednávky a uhrazení ceny prémiového profilu, zašle Prodávající Kupujícímu dotazník pro sběr dat nutných pro tvorbu prémiového profilu. Kupující je povinen vyplnit tento dotazník bez zbytečné prodlevy a zaslat zpět v požadovaném formátu Prodávajícímu. Sběr dat pro tvorbu prémiového profilu se nezapočítává do doby pronájmu. Doba pronájmu začíná plynout okamžikem potvrzení úplnosti dat potřebných pro tvorbu prémiového profilu a tím začátkem tvorby tohoto profilu.
 1. Prodávající je povinen začít vytvářet prémiový profil ihned poté, co obdrží veškeré informace potřebné pro tvorbu prémiového profilu od Kupujícího, a to bez zbytečného odkladu. Doba realizace je stanovena v rozmezí do 2 týdnů, pokud není dohodnuto s Kupujícím jinak. Tato doba realizace profilu je započítaná do doby pronájmu prémiového profilu, pokud není dohodnuto jinak.
 1. Minimální doba pronájmu prémiového profilu je jeden rok – tj. 12 měsíců. Cena za službu je splatná dopředu v celé své částce. Kupující má možnost objednat službu na libovolný počet let.
 1. Kupující bude před ukončením doby pronájmu vyzván Prodávajícím k prodloužením pronájmu a je na svobodné vůli Prodávajícího, zda a na kolik dalších let tento pronájem prodlouží.
 1. V případě, že Kupující nereaguje na výzvu Prodávajícího k prodloužení smlouvy nebo sám neprojeví o prodloužení smlouvy zájem, je prémiový profil a s ním spojené služby odstraněny a znepřístupněny.
 1. Daňový doklad (fakturu) posílá Prodávající Kupujícímu po připsání částky na účet a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 1. Práva a povinnosti
 1. Práva a povinnosti Kupujícího.
 1. Uhradit řádně a včas za objednané služby. Sběr dat a tvorba profilu započne až po úhradě ročního předplatného za profil.
 1. Je povinností Kupujícího dodat informace Prodávajícímu v požadovaném formátu tak, aby bylo možné dané informace pro prémiový profil použít. Bez úplných informací může být prémiový profil neúplný. Za tuto skutečnost nenese Prodávající odpovědnost a tato skutečnost nemůže být důvodem pro reklamaci služeb.
 1. Informace pro tvorbu prémiového profilu poskytne Kupující Prodávajícímu elektronicky prostřednictvím strukturované formy dotazníku, který pošle Prodávající Kupujícímu elektronicky ihned po uhrazení služeb na email uvedený v objednávce.  Poskytnutí informací v jiné než nestrukturované formě může mít za následek prodloužení doby realizace a dodatečnou komunikaci potřebnou k tvorbě a zveřejnění prémiového profilu.
 1. Práva a povinnosti Prodávajícího.
 1. Po úhradě od Kupujícího, poskytnout Kupujícímu dotazník pro sběr informací, které jsou nutné pro tvorbu prémiového profilu.
 1. Tvorba prémiového profilu a zveřejnění prémiového profilu na portále www.nejskolky.cz
 1. Zvýraznění prémiového profilu a předností zobrazení profilu školky v seznamu školek v tabulce pod mapou.
 1. Aktualizace profilu školky dle potřeby objednatele a to max. 1x za měsíc. Další aktualizace dle dohody.
 1. Každé nové hodnocení školky je posláno školce na email. Tuto službu nemusí školka využít.
 1. V případě zájmu možnost seřadit školce hodnocení od nejlepšího. Tuto službu nemusí školka využít.
 1. Autorská práva / práva k duševnímu vlastnictví
 1. Veškeré produkty prezentované zobrazené a nabízené na webových stránkách Prodávajícího je chráněno autorským zákonem.
 1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy
 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží nebo služby, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 2. Z tohoto důvodu není možné od kupní smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající začal prémiový profil již vytvářet.
 1. Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné a že je produkt dodán v odpovídajícím množství.

Kupující je povinen oznámit reklamaci Prodávajícímu emailem nebo telefonicky nejpozději do 2 dnů od převzetí produktu.

 1. Zpracování osobních údajů
 1. Prodávající prohlašuje, že je správcem Osobních údajů registrovaným u Úřadu na ochranu osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím při odeslání objednávky jsou Prodávajícím zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000  Sb., o ochraně osobních údajů (“ZOOÚ”), ve znění pozdějších předpisů. Kupující prohlašuje, že (i) byl seznámen s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena kupní smlouva a (ii)že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé.
 1. Poskytnuté osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány za účelem vyřízení objednávky, případně reklamace, a to po dobu nezbytnou, případně stanovenou platnými právními předpisy (archivace daňových dokladů). 
 1. Kupující souhlasí, že Prodávající je oprávněn poskytnuté jméno, příjmení, adresu a emailovou adresu zpracovávat za účelem nabízení obchodu a služeb Kupujícímu, a to po dobu neurčitou. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoliv odvolat zasláním zprávy na emailovou adresu info@nejskolky.cz. V takovém případě je Prodávající oprávněn tyto údaje nadále zpracovávat v rozsahu povoleném ZOOÚ pouze za účelem vyloučení možnosti, aby nebyly k tomuto účelu použity opakovaně.
 1. Osobní údaje Kupujícího budou uchovávány zabezpečené proti zneužití na serverech Prodávajícího, případně serverech dodavatele Prodávajícího společnosti Active24 a nebudou poskytnuty žádným třetím stranám.
 1. Kupující má právo na informaci o osobních údajích o něm zpracovávaných, jakož i právo na opravu svých údajů.  Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.  V případě, že se Kupující domnívá, že Prodávající zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího či v rozporu s platnými právními předpisy, má právo žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.  Kupující má dále právo požádat Prodávajícího o výmaz jeho osobních údajů, v takovém případě bude Prodávající osobní údaje Kupujícího nadále zpracovávat pouze v rozsahu požadovaném právními předpisy (např. archivace daňových dokladů po zákonem stanovenou dobu).
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Prodávající má právo tyto podmínky kdykoliv měnit a doplňovat, uzavřená kupní smlouvy se vždy řídí Obchodními podmínkami platnými ke dni odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce,  její obsah je archivován v elektronické podobě a není přístupný.
 1. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li Kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014.