Jak vybrat tu správnou mateřskou školku?

„Všechno co opravdu potřebuji znát jsem se naučil v mateřské školce.”
Tak zní název světového knižního bestselleru od autora Roberta Fulghuma, který v předmluvě své knihy říká:
„Poznatky ze školky na nás budou vyskakovat bez ustání až do smrti. A nepochybně ve složitější podobě za použití cizích slov – narazíme na ně v přednáškách, encyklopediích, biblích, firemních řádech, u soudů, v kázáních a různých příručkách. Život nás pořád bude zkoušet, aby bylo jasné, jestli tomu, co jsme se naučili, také rozumíme.”

10 nejdůležitějších kritérií při výběru mateřské školy

1. Místo

Blíže domovu nebo poblíž práce?

Převážná většina rodičů hledá mateřskou školku v okolí svého bydliště nebo pracoviště.

Výhodou umístění školky v blízkosti domova je to, že ráno nemusíme s dítětem cestovat přes město.

Výhodou školky v blízkosti pracoviště je fakt, že můžeme dítě vyzvednout ze školky na poslední chvíli a nestresovat se cestou z práce do školky starostmi, jestli stihneme autobus, tramvaj nebo se nezaseknete v odpolední zácpě.

Také samozřejmě záleží na tom, do jaké míry máte návrat do zaměstnání jistý, pokud se chystáte zapsat vaše dítě do školky před návratem do zaměstnání.

2. Cena

Státní nebo soukromá se speciálním alternativním programem?

Státní mateřské školky jsou zřizovány obcemi a školné se v nich pohybuje od 200 do 700 korun měsíčně. Státní mateřské školy se řídí rámcovým vzdělávacím programem.
Stravné se pohybuje kolem 30 korun za den. Dítě má nárok na dvě svačiny a oběd.

Soukromé mateřské školy jsou alternativou ke státním zařízením a nabízejí také alternativní vzdělávací programy. Provozní doba bývá individuální a na jednu učitelku připadá menší počet dětí.
Školné v soukromých školkách je vyšší než ve státních a podle lokality a specializace se měsíční náklady pohybují od 2500 do 15000 korun.

3. Vzdělávací program

Standardní, alternativní nebo speciální vzdělávací program?

Vzdělávací program by měl být vypracován tak, aby dětem poskytl komplexní rozvoj jejich osobnosti.

Nejrozšířenější mateřské školky jsou ty s rámcovým vzdělávacím programem. Jedná se o tzv. běžné mateřské školy.

Mateřské školky s alternativním programem se vyznačují jistou organizační volností.
Školky s alternativním programem podporují více individualitu osobnosti každého dítěte.

Do skupiny školek s alternativním vzdělávacím programem se řadí zejména tyto typy školek:

Montessori školky
Mateřská školka se přizpůsobuje potřebám dítěte.
Školky pracují podle zásady „Pomoz mi, až to dokážu sám.”
Základním principem Montessori je, že si dítě může samo zvolit činnost, které se bude věnovat při splnění pravidla, že tím nesmí rušit ostatní.
Učitelé respektují fakt, že každé dítě je na určitou aktivitu naladěno v jinou dobu a tak si může dítě samo zvolit, zda bude pracovat samo, ve dvojici nebo ve skupině.
Děti jsou vedeny k sebevědomí, samostatnosti a zodpovědnosti vůči ostatním.
Děti bývají ve třídě věkově namíchány.
Více informací na www.montessoricr.cz

Daltonské školky
Mateřská školka s podobnými zásadami výuky jako program Montessori.
Důraz je kladen na to, aby děti vycházely sami se sebou a s ostatními při zachování vlastní osobnosti, na který je kladen velký důraz.
Děti jsou vedené ke slušnosti, zodpovědnosti za své činy a ke vztahu k přírodě.

Waldorfské školky
Děti poznávají svět kolem sebe pozorováním a napodobováním.
Vychází se z toho, že člověk je chápán ve své celistvosti jako bytost tělesná, duševní a duchovní.
Důraz je zejména kladen na morální a citový vývoj dítěte.
Tento typ mateřských školek zbytečně nezatěžuje dětskou paměť - preferuje se hra a experimentování.
Děti si osvojí práce, které jsou v domácnosti přirozené jako například vaření, praní, uklízení, prostírání atd.
Waldorfský přístup klade důraz na rytmus. Rytmus obsahují hry, zpěv, říkadla a pohyby a do jisté míry ho najdete také ve skladbě režimu dne a týdne.
Děti často pracují s přírodními materiály. Velký význam se klade na vnímání přírody.
Důležitá je spolupráce s rodiči. Více informací na www.iwaldorf.cz

Lesní školky
Nejvýraznějším znakem lesní mateřské školky je to, že výuka probíhá ve většině programů venku za každého počasí.
Lesní mateřské školy jsou založeny na mottu „s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů”.
Je zde kladen důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními silami v přímém kontaktu s přírodou, jsou podporovány při hraní, zkoumání a učení se v lese. To je umožněno díky malému počtu dětí ve třídě (obvykle 15 dětí) a dvěma doprovázejícími dospělými osobami.

Církevní školky
Mateřské školky církevní jsou zřizovány církevními právnickými osobami nebo městem či obcí.
Většina církevních školek se svou náplní od běžných mateřských školek neliší. Školka pouze zábavnou formou děti seznamuje se základními náboženskými fakty. Církevní mateřské školky přijímají děti z věřících i nevěřících rodin. U katolických školek není ani podmínkou pokřtění dítěte.

Jazykové školky
Mateřské školky, kde si vaše dítě již v předškolním věku může osvojit některý s cizích jazyků. Učitelé mluví na děti zpravidla pouze v cizím jazyce.
Tyto školky bývají většinou dražší.

Mateřské školky Začít spolu – Step by Step
Tento program buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti a intenzivně rozvíjí tři klíčové dovednosti – komunikaci, kooperaci a řešení problémů.
Program připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se učit efektivně, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno se stresem.
Děti se učí přijímat změny a aktivně se s nimi vypořádávat, myslet kriticky, umět si vybírat, poznávat a řešit problémy, rozvíjet svoji představivost, mít odpovědný přístup k okolí a starat se o své zdraví a tělesný vývoj, osobní spokojenost a pohodu.

Speciální vzdělávací program nalezneme ve speciálních školkách, kde pečují o děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
Tyto školky navštěvují děti například s logopedickými nebo jinými zdravotními problémy či postiženími.
Snížený počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. Školky se snaží o prohlubování spolupráce mezi rodinou a proto rodiče své potomky mohou navštěvovat a účastnit se her a činností.
Podle typu postižení se používá léčebných metod jako např. vodoléčba nebo podpůrná magneto-terapeutická léčba. Učitelé také pomáhají rodičům najít vhodnou základní školu pro dítě.

4. Personál a prostředí

Seznamte se s paní učitelkou a prostředím na dnech otevřených dveří.

Dobré je, když si seznam všech svých otázek připravíte dopředu. Nebojte se na vše na dni otevřených dveří v dané školce zeptat. Ptejte se na vše potřebné – jak je zajišťováno stravování, jaké typy jídel se dětem podávají, jak je zajištěn pitný režim, jak se řeší spaní dětí, zda chodí děti pravidelně do přírody atd.

Trvejte na tom promluvit si a seznámit se s paní učitelkou. Spousta rodičů se shoduje na tom, že vždy z velké části záleží na učitelce. Velmi totiž záleží na osobním přístupu a na tom, do jaké míry se shodujete s pohledem paní učitelky. Obvykle záleží, jaký na vás paní učitelka udělá první dojem a do jaké míry si „sednete”.

Pokud zvažujete soukromou školku, která není zapsána v rejstříku ministerstva školství, vyžádejte si informaci o vzdělání a praxi zaměstnanců této školky. Žádný zákon totiž neukládá soukromým zařízením nezapsaných v rejstříku MŠMT povinné kvalifikovanost jejich zaměstnanců.
Nicméně v kvalitní soukromé školce by adekvátní vzdělání svých zaměstnanců mělo být jistou samozřejmostí.

Pozorně vnímejte, jak na vás působí prostředí školky.
Všímejte si čistoty, vybavení a prostoru tříd, hraček a pomůcek, se kterými si děti hrají, výzdoby interiéru a zda je v interiéru dostatek světla a působí na vás celkově pozitivně.

Řiďte se vaší intuicí. Pokud se nebudete z jakéhokoliv důvodu ve školce cítit příjemně vy, velmi nepravděpodobně bude prostředí vyhovovat vašemu dítěti.

5. Doplňkové aktivity

Cizí jazyky, pohyb, hudba, zpěv?

Z doplňkových aktivit je největší zájem zejména o výuku cizích jazyků, pohybové aktivity, aktivity a hry v přírodě a dále o hudební či výtvarné aktivity.

Poslední dobou je velkým trendem nabízet přemíru doplňkových aktivit a kroužků. Vnímejte tyto aktivity jako nadstavbové. Hlavním nosníkem je stále kvalitní vzdělávací program.

6. Reference

Vyhledejte si reference na školku, ptejte se rodičů.

Reference můžete najít buď na našem portálu nejskolky.cz v profilech jednotlivých školek nebo se můžete poptat ostatních maminek v okolí, které mají starší děti.

7. Struktura tříd

Bude moje dítě chodit do třídy s vrstevníky nebo i se staršími dětmi?

Ve většině mateřských škol jsou děti rozděleny do tříd podle věku a navštěvují tedy třídy se svými vrstevníky.
V případě, že jsou děti ve třídě věkově promíchány, tak se větší děti učí pomáhat menším dětem a zároveň menší děti motivují. Rodiče větších dětí mohou mít pocit, že je menší děti mohou naopak brzdit. Rodiče také někdy poukazují na riziko, že starší děti mohou menší děti šikanovat.
Je potřeba dobře zvážit, zda je tento model vhodný právě pro vaše dítě.

8. Otevírací doba

Umožňuje školka pozdější příchody?

Převážná většina mateřských školek má otevírací dobu od 6:30 do 17 hodin. V menších městech mohou školky zavírat o něco dříve.
Obvykle je potřeba dítě do školky přivést nejpozději do 8:30 nebo 9 hodin. Zvažte, zda otevírací doba a flexibilita školky vyhovuje vašim potřebám.

9. Možnost nástupu

Od kdy bude moci moje dítě do školky nastoupit?

V některých školkách je možné nastoupit až od tří let věku dítěte. Je tedy nutné dostavit se k zápisu ještě před dovršením třech let vašeho dítěte.

10. Adaptační režim

Je možné si krůček po krůčku zvykat na nové prostředí a odloučení od maminky?

Běžně již mateřské školky nabízejí možnost postupné adaptace dítěte na nové prostředí. Dítě si může na mateřskou školku zvykat postupně v kratších časových intervalech. Tyto intervaly se podle reakce dítěte na nové prostředí postupně prodlužují.